Vid kontakter med Doggy AB

Som medlem/deltagare i tävling/vid kontakt med Doggy - ska du alltid känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) anpassar och förtydligar vi vår integritetspolicy från och med den 25 maj 2018. GDPR ställer högre krav på oss som företag, vilket vi ser positivt på, det innebär dock ingen märkbar skillnad för dig som är i kontakt med Doggy AB av olika anledningar. Vi värnar redan om din personliga integritet och anser att det är viktigt att hålla en fortsatt hög skyddsnivå för dina personuppgifter. Ta gärna del av de uppdaterade villkoren här nedan.

1. Information om hantering av personuppgifter

Denna integritetspolicy utgör en policy rörande insamling, användning och behandling av personuppgifter som utförs av Doggy AB, org. nr. 556055–5129 (”Doggy”, ”vi” eller ”oss”). Denna integritetspolicy är tillämplig när du är medlem i någon av våra uppfödar- och medlemsklubbar, vid kontakt med vår kundtjänst, vid deltagande i tävlingar och event eller om du mottar direktmarknadsföring från oss (gemensamt ”Tjänsterna”). Vi värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på Doggy är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter. Du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på www.doggyab.se.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

2. Vilka personuppgifter samlas in av Doggy?

De personuppgifter som behandlas av Doggy – beroende på ärende – är:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Kennelnummer
 • Ärenderelaterad information som du uppger i kontakt med vår kundtjänst
 • Uppgifter om dina beställningar och köp
 • Uppgifter som du självmant och frivilligt uppger i samband med din användning av Tjänsterna
 • Innehåll/bilder som du själv publicerar på våra sociala medier, så kallat användargenererat innehåll
 • IP-adress och annan tekniska data, vilket kan inkludera det URL genom vilket du får åtkomst till vår hemsida, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem

Vänligen notera att vi inte kan tillhandahålla Tjänsterna om du inte tillhandahåller oss med personuppgifterna enligt ovan.

3. Varför behandlar Doggy dina personuppgifter?

Vi kommer behandla informationen ovan för de ändamål och med stöd av den lagliga grund och lagringstid som anges nedan:

 1. a) Medlemskap: Namn, e-postadress, adress, telefonnummer, personnummer och kennelnummer, uppgifter om dina beställningar och köp

Ändamål och laglig grund:
För att kunna administrera ditt medlemskap i någon av våra uppfödar- och medlemsklubbar, beställning av provpåse och rabattkupong samt köp av säsongsbox t.ex. julbox. Det avtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för denna behandling.

Lagringstid:
Vi lagrar uppgifter relaterade till ditt medlemskap så länge som du väljer att vara medlem hos oss. Om du inte längre vill vara medlem kommer vi att radera dina uppgifter utan dröjsmål, dock senast 1 månad efter att vi mottagit ditt meddelande om uppsägning. Om du har varit inaktiv under 3 år i följd kommer vi att radera ditt medlemskap och därmed ta bort alla personuppgifter om dig, förutsatt att dina personuppgifter inte behandlas av oss för något annat syfte. Information om beställningar och köp kommer att lagras under den tid som anges i lag, exempelvis bokföringslagen.

 1. b) Kundtjänstärenden: Ärenderelaterad information som du lämnar till oss vid kontakt med vår kundtjänst.

Ändamål och laglig grund: 
Vi behandlar dessa personuppgifter för att kunna hantera kundtjänstärenden. Behandlingen är nödvändig och baseras på vårt berättigade intresse att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter och uppföljande frågor om ärendet.

Lagringstid:
Uppgifter som relaterar till ett kundtjänstärende/reklamation sparas till dess ärendet avslutas.

 1. c) Tävlingar/event: Namn, e-postadress, uppgifter som du självmant och frivilligt uppger i samband med din användning av Tjänsterna samt innehåll/bilder som du själv publicerar på våra sociala medier, så kallat användargenererat innehåll

Ändamål och laglig grund:
För att kunna genomföra ditt deltagande i tävlingar och event. Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att vi ska ha möjlighet att administrera eller följa upp tävlingar och events, till exempel bekräftelse på anmälningar eller frågor eller information om vinnare.

Lagringstid:
Uppgifter som samlas in lagras tills tävlingen/eventet är slutfört.

 1. d) Generell marknadsföring: Namn, e-post och adress

Ändamål och laglig grund:
För att kunna skicka generell marknadsföring (såsom utskick av broschyrer eller erbjudanden) och personlig direktmarknadsföring via e-post, sms, post eller sociala medier.

Vi behandlar dina personuppgifter som samlas in via din kontakt med oss för att skicka marknadsföring baserat på vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av.

Lagringstid:
Uppgifter som samlas in lagras under en lagringstid om 36 månader.

 1. e) Utveckling av Tjänsterna: IP-adress och annan tekniska data

Ändamål och laglig grund:
För att förbättra och utveckla Tjänsterna och nya tjänster och produkter, samt att analysera din användning av Tjänsterna, baserat på vårt berättigade intresse att erbjuda dig aktuella Tjänster baserat på din användning av Tjänsterna och att utveckla nya produkter och tjänster som tillgodoser dina önskemål.

Lagringstid:
Din tekniska data lagras så länge är nödvändigt för oss för att tillhandahålla Tjänsterna till dig. När vi inte längre har något syfte med denna behandling kommer din IP-adress att anonymiseras.


 1. f) Skyldigheter enligt lag

Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag, t.ex. bokföringslagen. I detta fall är den lagliga grunden för behandling är rättslig förpliktelse.

När vi behandlar dina personuppgifter med vårt berättigade intresse som laglig grund innebär det att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer vara fördelaktig för dig.

4. Lagring

På Doggy sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

5. Överföring av personuppgifter

Vi kommer att dela med oss av och föra över dina personuppgifter till betaltjänstleverantörer, leverantörer som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar såsom speditions- och logistikföretag. För det fall vi överför personuppgifter till ett personuppgiftsbiträde har vi ingått avtal med personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

När du besöker vår Hemsida kan du hänvisas till andra hemsidor där deras insamlande av personuppgifter ligger utanför vår kontroll. Personuppgiftspolicyn på dessa hemsidor kommer att styra hanteringen av informationen som inhämtas från dig.

Doggy AB lämnar i sig inte personuppgifter till ett land utanför EU/EES men i de fall sådant sker via personuppgiftsbiträden, sker detta enligt särskilt högt ställda krav och avtal och enligt gällande lagstiftning.

6. Säkerhet för dina personuppgifter

På Doggy säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Doggy hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder, medlemmar och deltagare i tävlingar.

7. Cookies, pixels och annan systemteknologi

Vi samlar in information med hjälp av teknologi så som cookies, pixels och lokal lagring (t.ex. på din webbläsare eller enhet). För information om hur vi använder teknologi och analysverktyg och hur du kan förhindra användandet av cookies, vänligen se vår Cookie Policy (tillgänglig här: https://www.doggyab.se/cookies/).

8. Barn

Tjänsterna riktar sig inte till personer under tretton (13) år. Om du är förälder eller förmyndare till en person under 13 år och är medveten om att barnet har försett oss med personuppgifter utan ditt medgivande, vänligen kontakta [email protected] för att utöva din rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandling och att göra invändningar. 

9. Dina rättigheter

Du har en absolut rättighet att när som helst motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter avseende direktmarknadsföring som beskrivs i punkt 3.d) ovan.

Du har rätt att begära tillgång till och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att vi korrigerar, rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig utan kostnad. Vill du begära ut ytterligare kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna.

Om behandlingen är baserad på den fullgörande av avtal har du rätt till dataportabilitet. Dataportabilitet innebär att du kan få de personuppgifter du har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra sådana personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

10. Kontaktinformation

För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Doggy på följande adress: Epost: [email protected]
Telefonväxel: 0322-61 78 00

Om du har några klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter, kan du skicka ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet för dataskydd. Du kan hitta mer information om lokala dataskyddsmyndigheter genom att klicka på följande länk: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

11. Meddelande om förändringar

Om vi gör ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att ladda upp den nya policyn på http://www.doggyab.se/. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi i tillägg därtill lämna dig meddelande därom efter vad som är lämpligt efter omständigheterna och, om det krävs enligt tillämplig lag, be om ditt samtycke.